Od 1.10.2017 nastąpi nowy okres zasiłkowy. Wnioski na świadczenie wychowawcze, składamy już teraz.

Największe kontrowersje budzi uszczelnienie przepisów, mających na celu zaprzestanie wyłudzaniu świadczeń. Głównie chodzi o dopasowywanie swojego dochodu do kryterium dochodowego, które umożliwia otrzymanie świadczenia na pierwsze dziecko, oraz symulowanie samotnego macierzyństwa.

Od tego okresu zasiłkowego, wymagane jest analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych udokumentowanie zasądzonych alimentów.

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego
z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Powyższy przepis (który po raz pierwszy będzie miał zastosowanie przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.), stanowi wymóg, aby na dane dziecko (każde dziecko), na które osoba samotnie wychowująca dziecko wnioskuje o świadczenie wychowawcze, zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica (z wyjątkiem sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany).
Wśród dokumentów – tytułów wykonawczych pochodzących od sądu lub zatwierdzonych przez sąd – potwierdzających spełnienie ww. wymogu ustalenie alimentów są: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (czyli w przypadku, gdy jest konieczne ustalenie sytuacji dochodowej rodziny),
ww. ustawa odsyła do definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016, poz. 1518 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c)  tiret 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, na dochód rodziny na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko,  składają się alimenty na rzecz dzieci – w nowym okresie świadczeniowym, który rozpoczyna się 1 października 2017 r.  są to alimenty otrzymane w roku 2016.

Co w sytuacji, jeśli mamy zasądzone np 1000 zł, a Fundusz Alimentacyjny wypłaca 500 zł?

W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem – cały czas dotyczy to alimentów składających się na dochód, a więc alimentów z roku 2016 – do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:
–  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów (cały czas dotyczy to alimentów składających się na dochód, a więc alimentów
z roku 2016)
 lub
–  informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (cały czas dotyczy to alimentów składających się na dochód, a więc alimentów z roku 2016). 

Podkreślić należy, że jeśli w indywidualnej sprawie dana osoba ubiegająca sięo świadczenie wychowawcze chce uzyskać wiążące informacje na temat jej indywidualnej sprawy, w szczególności na temat dokumentów, które będą wymagane w jej indywidualnej sprawie, osoba ta powinna skontaktować się z gminnym organem właściwym w swoim miejscu zamieszkania, tj. z urzędem miasta/gminy lub ośrodkiem pomocy społecznej.

 

Jeśli macie dodatkowe pytania, zadawajcie je pod postem.